Nhập theo cấu trúc: MÃ THẺ, SỐ SERI, MỆNH GIÁ. Mỗi thẻ 1 dòng, Ví dụ: xxxxxx, xxxxxx, 50000